Reverzná osmóza

Kúpiť

Ako to funguje?

Reverzná osmóza (RO) je proces, ktorý sa využíva k separácii látok rozpustených vo vode prostredníctvom polopriepustnej membrány, ktorá prepustí vodu, zatiaľ čo rozpustené soli a nízkomolekulárne zložky zachytí.

Proces RO je založený na aplikácii vonkajšieho tlaku zo strany koncentrovanejšieho roztoku, čo spôsobí obrátenie prirodzeného javu osmózy. Jedná sa o prvotriednu technológiu, ktorá nachádza uplatnenie v mnohých odboroch, hlavne však pri čistení vody.

Záruka najvyššej kvality: Certifikát "GOLD SEAL"

Najprestížnejšie svetové certifikáty od Asociácie pre kvalitu vody NSF / ANSI - 42, 53, 58.

Edel Wasser bol certifikovaný ako zariadenie vyhovujúce svetovým normám pre kvalitu domácich systémov čistenia vody.


Značka: ZEPTER INTERNATIONAL – MODEL: PWC-670

Tento systém bol testovaný a certifikovaný asociáciou Water Quality Association (Asociácia kvality vody) podľa NSF/ANSI 42, 53 a 58 na zníženie koncentrácií látok uvedených nižšie v tabuľke. Koncentrácia uvedených látok vo vode vstupujúca do systému bola znížená na koncentráciu menšiu alebo rovnajúcu sa prípustnému limitu pre vodu opúšťajúcu systém, ako je špecifikované v NSF/ANSI 42, 53 a 58.

Látka Max. prípustná koncentrácia (mg/l) Priemerný prítok (mg/l) Priemerný výtok (mg/l) Minimálne percento zníženia (%) Priemerné percento zníženia (%)
Arzén* 0,01 0,3017 0,001406 99,3 99,5
Kadmium* 0,003 0,0309 0,000154 97,3 99,5
Chróm* 0,05 0,3011 0,001894 98,1 99,4
Olovo* 0,01 0,1448 0,000344 99,3 99,8
Dusičnany/*dusitany 50/0,5 max.100 30/<0,1 80++ 84,4
Selén* 0,01 0,1145 0,000399 99,5 99,7
TDS** <187,5 726,7 18,9 96,3 97,4
Chlór+ 0,3 0,66 0,23 54,53 72,8
VOC** ≥95% redukcia 0,3274 0,0008 94,3 99,7

Testovanie výrobku bolo vykonávané v laboratórnych podmienkach, a preto sa skutočná účinnosť môže líšiť.

* hodnoty sú stanovené predpismi platnými vo Slovenskej republike
** hodnoty sú stanovené US predpismi
+ výrobok nie je určený na úpravu vody s obsahom chlóru vyšším ako cca 0,6 mg/l (vody prechlórovanej - dezinfikovanej chlórom)
++ pri koncentrácii dusičnanov nad 100 mg/l sa účinnosť filtrácie znižuje
VOC (Volatile organic compounds) - prchavé organické zlúčeniny, TDS (Total Dissolved Solids) - celkovo
rozpustené pevné látky
Kúpiť